7. e-Psicologia
7.1. Introducció

La psicologia com a professió ha de disposar d’un espai no només de reflexió sobre els usos, límits i possibilitats de les TIC, sinó un espai que marqui, recomani i obri camí sobre el bon ús de la tecnologia en el camp de la psicologia.

7.2. Què hem aconseguit?

Amb aquesta finalitat hem creat un Comitè d’experts la qual principal finalitat serà afavorir el coneixement de les necessitats TIC dels professionals i seccions del COPC. Seran també finalitats d’aquest grup millorar l’intercanvi de coneixement amb altres professionals, ciutadans i institucions que puguin estar implicats en un nou model de relació entre els professionals, els pacients i la ciutadania en general.

7.3. I ara, què farem?
  • Desenvolupar un marc teòric per l’estudi i la pràctica de l’e-Psicologia

  • Sensibilitzar, afavorir i potenciar l’ús de les noves tecnologies per part dels professionals de la psicologia, pacients i ciutadania. 

  • Esdevenir un espai de referència sobre l’impacte de l’ús de les TIC en la professió. 

  • Valorar les necessitats reals dels col·legiats/des en relació amb les TIC.

  • Proposar i dinamitzar la realització de recerca relacionada amb l’ús de les TIC. 

  • Potenciar l’intercanvi amb altres professionals (de la salut i no), col·lectius i organitzacions. 

  • Revisar i/o redactar un Codi deontològic de la intervenció psicològica a distància. 

  • Organització de jornades.

  • Assessorar a la Junta de Govern en temes relacionats amb aquests àmbits.