8. Governança i incidència política professional
8.1. Introducció

La bona governança parteix dels principis de qualitat democràtica, participació i transparència i marca les línies d’actuació del COPC, una institució  que representa la psicologia al nostre territori d’una forma plural i oberta.

Volem una governança centrada en la política professional, que inclogui a tots els col·legiats i col·legiades, més enllà de les seves posicions prèvies o diferències en temes extrínsecs a la professió i a la ciència de la psicologia.

Volem una governança que tingui en compte la perspectiva de gènere en totes les accions encetades al nostre Col·legi.

8.2. Què hem aconseguit?
 • La reforma dels Estatuts, amb una actualització dirigida a millorar els principis de transparència, equitat territorial, perspectiva de gènere i participació.

 • Més transparència política, publicant tots els acords de les Juntes de Govern, Seccions i Grups de treball, documentant exhaustivament els estats de comptes, detallant les memòries explicatives i altres documents per als col·legiats.

 • Més participació entre seccions i delegacions territorials per a la realització de pressupostos i memòries participatives.

 • Un COPC innovador: hem guanyat el Premi Barcelona a l'empresa innovadora en organització i usos del temps de l’Ajuntament de Barcelona.

 • Un COPC compromès: tot l'equip del COPC ha rebut formació sobre Compliance penal, i ha signat la Política de Compliance.

 • Una aposta per les noves tecnologies amb la millora de l’eina global del COPC de codi obert que ha permès augmentar la qualitat, l'eficiència i la capacitat de resposta dels seus serveis.

 • Una regulació i una organització més eficient amb nous reglaments per a la celebració de Juntes generals a través de mitjans telemàtics i nous protocols interns per a la gestió de queixes, reclamacions i suggeriments.

 • Implementació del vot telemàtic per a maximitzar la participació dels col·legiats i col·legiades en tots els processos electorals.

8.3. I ara, què farem?
 • Promourem més la participació col·legial: volem que la col·laboració augmenti, tant a les assemblees com a les eleccions. Els col·legiats i col·legiades han de sentir que tenen molt a dir al Col·legi Professional i que sempre compten amb les vies per a transmetre-ho.

 • Visibilitzarem la part interna del Col.legi i potenciarem els Departaments. Continuarem treballant en l’eficàcia, l’eficiència i l’agilitat dels recursos humans del COPC, tot empoderant la seva estructura organitzativa, per tal d’afegir molt més valor a la nostra entitat.

 • Incrementarem, encara més, la participació de les seccions i Grups de Treball, a través de nombroses propostes com l’impuls de projectes o el seguiment i acompanyament en nous plans per incentivar-los.

 • Seguirem vetllant per la transparència i la rendició de comptes: Continuem treballant en la gestió administrativa i econòmica del COPC, buscant sempre major transparència amb els col·legiats i elaborant memòries encara més  participatives.

 • Seguirem vetllant perquè totes les accions realitzades des del Col·legi, i impulsades des dels diferents òrgans de Govern o des del mateix equip, tinguin una clara perspectiva de gènere.

 • Treballarem per tenir la màxima Incidència política professional mitjançant les nostres relacions amb altres institucions:

-          Municipals

-          Autonòmiques, com ara les Diputacions i els Departaments de la Generalitat

-          Estatals, com ara els Ministeris i les comissions de diputats i senadors del Parlament Espanyol

-          Europees, com ara la Federació Europea d’Associacions de Psicologia

-         Col·legials autonòmics, com ara altres col·legis, de Metges, Treball Social, Educadors Socials, Teràpia Ocupacional, eventualment amb tots en la Intercol·legial

-    Consejo General de la Psicología, òrgan de representació dels Col·legis autonòmics i que representa i trasllada les propostes dels col·legiats als ministeris i cambres legislatives de l’estat; tanmateix, com a la Federació Europea d’associacions de psicologia. Més de 30 col·legiats ocupen llocs de rellevància al Consejo, incloent-hi la vicepresidència segona i la coordinació de dues divisions. 

 • Mantindrem i incrementarem la presència de Catalunya en el Consejo, aprofitant l’exemple donat pel nostre COPC com a actor important en els plans municipals i departamentals en la nostra comunitat.