Política de Protecció de Dades

Finalitat del tractament

Les dades personals facilitades a “El COPC ets tu” seran tractades amb la finalitat de respondre les consultes i opinions rebudes. En cap cas les dades seran publicades sense consentiment previ, utilitzades per cap altra objectiu ni cedides a tercers.

 

Les dades personals proporcionades a “El COPC ets tu” es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.

Legitimació

La base legal fonamental que permet a “El COPC ets tu” el tractament de les dades personals és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement acceptant la Política de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.

Drets de les persones interessades

A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

  • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que “El COPC ets tu”  té emmagatzemades.

  • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.

  • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que “El COPC ets tu”  deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.

 

La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se al correu electrònic digueslateva@elcopcetstu.com.

Així mateix, les persones interessades podran acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.agpd.es).