1. Cap a una regulació de la Psicologia
1.1. Introducció

L’exercici de la Psicologia requereix un marc legal que protegeixi la professió i que l’ajudi a desenvolupar-se en tota la seva riquesa i complexitat. Malauradament, en l’actualitat, la regulació relativa a la nostra professió és del tot insuficient i inadequada.

D’una banda, és insuficient perquè ens manquen lleis que defineixin el nostre àmbit d’actuació i les nostres competències específiques. El Grau en Psicologia no està regulat i no és professionalitzant. Un àmbit tan important com el de la Psicoteràpia també està mancat de regulació, suposant una porta oberta a l’intrusisme, que tant de mal fa a la nostra professió i, de retruc, a la ciutadania. Així mateix, tenim tan sols dues figures professionals regulades, la del Psicòleg/a Especialista en Psicologia Clínica (PEPC) i la del Psicòleg/a General Sanitari/a (PGS), ambdues professions sanitàries. Ens manquen noves especialitats sanitàries de la psicologia i la regulació efectiva d’altres perfils professionals, fora de l’àmbit sanitari, com la Psicologia Forense.

D’altra banda, la regulació existent és inadequada perquè suposa un llast per a la professió, especialment en l’àmbit sanitari. La llei actual és la causant del fet que, ara com ara, el PGS sigui l'única professió sanitària que té vetat el seu accés al Sistema Nacional de Salut, de forma totalment injusta i injustificable. Alhora, l’actual sistema de Formació Sanitària Especialitzada, no és capaç de generar el nombre suficient de places PIR per assegurar una correcta cobertura de l’assistència en psicologia clínica a la població.

En els darrers anys, com en la resta de ciències, s’ha detectat una necessitat d’atenció i intervencions cada vegada més especialitzada. I és que, precisament, aquest és el camí per poder dotar als recursos i serveis d’una major qualitat i eficàcia. La Psicologia necessita més especialitzacions que enforteixin la nostra professió en els diferents camps d’intervenció. En aquest sentit, és molta la feina que s’han realitzat en els darrers anys des del Consejo General de la Psicologia, on tenim molta participació, per tal plantejar noves especialitzacions com la Psicologia Infantojuvenil, la Neuropsicologia clínica, la Psicologia forense o la Psicooncologia, entre d’altres.

1.2. Què hem aconseguit?
 • Hem augmentat la incidència política del COPC, participant en nombroses taules departamentals i ministerials i mantenint contactes amb els partits polítics.

 • Hem aportat arguments jurídics, professionals i assistencials sòlids per a aconseguir la incorporació de la Psicologia General Sanitària a l’Atenció Primària, entenent que la seva funció no és substitutòria de la Psicologia Clínica, sinó complementària.

 • Hem col·laborat amb el Departament de Salut en la implementació del Programa de Benestar Emocional i Salut Comunitària, que ha permès la contractació de 300 psicòlegs.

 • Hem participat i liderat la creació en el Consejo de la Psicología de la Divisió de  Neuropsicologia Clínica que treballa per a aconseguir l’especialitat en aquest àmbit.

 • Hem impulsat la creació d’un grup de treball estatal per a la creació de l’especialitat en Psicologia Clínica Infantil i Juvenil. 

 • Hem format part del Grup de Treball per l’elaboració de la proposta per l’especialitat de la Psicologia Legal i Forense

 • Hem participat en la redacció d’esmenes a la Proposición de Ley General de Salud Mental, vetllant per un correcte desenvolupament i regulació de la nostra professió.

 • Hem aportat nous arguments jurídics sobre la problemàtica dels Psicòlegs Especialistes sense Titulació Oficial (PESTOS), augmentant la sensibilitat política sobre aquesta qüestió i posant-la en l’agenda de la Dirección General de Ordenación Profesional, a l’espera d’una resolució definitiva.

 • També, via Consejo, en el Ministerio de Sanidad, hem participat en les taules per la Estrategia de Salud Mental, i per la Estrategia de Asistencia Primaria.

 • Hem enfortit i fet créixer la relació amb les diferents Administracions locals i estatals, amb la missió que escoltin les nostres demandes i necessitats com a professionals.

 • Hem signat convenis amb diverses institucions que defensen l’augment de psicòlegs/gues en els àmbits en què operen. Gràcies a això, hem aconseguit que contractin professionals de la psicologia, ajudant-los a definir bé el perfil que necessitaven i ofertant les places a través de la Borsa de Treball.

1.3. I ara, què farem?
 • Continuarem treballant per mantenir i enfortir les relacions institucionals i així aconseguir una major incidència política.

 • Aprofitarem la Intercol·legial per a presentar projectes interdisciplinaris.

 • Seguirem treballant per tal que les administracions impulsin els canvis legislatius necessaris per al desenvolupament ple de la psicologia en tots els seus àmbits, la protecció de la nostra professió contra l’intrusisme i un exercici professional amb seguretat jurídica.

 • Seguirem recolzant totes les iniciatives dirigides a incrementar el nombre de places de formació PIR, fins a arribar a ràtios d’especialistes en Psicologia Clínica equiparables a la Unió Europea.

 • Treballarem per aconseguir noves especialitats sanitàries, com la Neuropsicologia clínica, la Psicologia Clínica Infantil i Juvenil, la Psicooncologia i cures pal·liatives, entre d’altres.

 • Fomentarem la regulació d’especialitats fora de l’àmbit sanitari com la Psicologia Forense.

 • Seguirem treballant per a aconseguir la regulació de la Psicoteràpia com a disciplina pròpia de la Psicologia i la Medicina.

 • Persistirem en la necessitat de regular la situació dels Psicòlegs Especialistes sense Titulació Oficial (PESTOS) a través de la seva homologació com a especialistes en psicologia clínica o bé amb una habilitació que els garanteixi una equiparació de drets i de competències amb els especialistes.

 • Continuarem promovent la incorporació de més psicòlegs/òlogues a l’àmbit públic.

 • Contribuirem a l’articulació público-privada.

 • Vetllarem per la consolidació del nou perfil del Psicòleg General Sanitari dins l’Atenció Primària amb un exercici ple de les seves competències i en col·laboració amb la resta de professionals sanitaris, molt especialment els Especialistes en Psicologia Clínica.